Eerlijk gezegd begrijp ik alle enthousiasme over Mastodon niet. Onoverzichtelijk, lastig om mensen te vinden, er werkt steeds van alles niet, én het is helemaal niet leuk om met alleen lieve gelijkgestemden te verkeren. Maar ik versaag niet.
Vraag: kun je hier ook herposten met commentaar? En: waarom is ‘t zo problematisch om afbeeldingen te posten?

@Taaldokter je kan mensen volgen op andere instances. Niet-gelijkstemden zijn wel te vinden. Op dat vlak is het "jammer" dat de Truth Social en Gab instances (allebei Mastodon!) eilanden zijn die je van buitenaf juist niet kan volgen. Wellicht dat ze ooit hun poort naar beneden laten. Hoe dan ook geen zorg: het internet blijft zelden lang gezellig.

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!