Follow

@frank87 zodat naast de Belastingdienst ook het OM je inkomen weet? Lijkt me niet ideaal. Ik zou eerder de Amerikaanse aanpak kiezen (minus de discriminatie) om overtreders veel laagdrempeliger voor de rechter te laten verschijnen. Dat raakt veelverdieners mogelijk ook vrij hard, wegen tijdsverlies en reputatieschade.

· · Web · 1 · 1 · 0
@sjors Dat is inderdaad een goed punt. Gewoon, na de 2e boete in het jaar, altijd voorkomen...
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!