Follow

Blog post waarin ik een recente witwaszaak doorloop, met focus op wat tegenwoordig telt als bewijs voor het bezit / gebruik van bepaalde bitcoin adressen.

Helaas wordt nog steeds cluster analyse gebruikt en blijft het lastig om rechters uit te leggen wat het probleem daarmee is:
medium.com/provoost-on-crypto/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!