Follow

Te eenzijdige berichtgeving: bijwerkingen van deze middelen waren bekend. De voordelen nog steeds niet. Maar dat kan alleen met grootschalig gerandomiseerd onderzoek. Dit soort berichten maakt dat bijna onmogelijk.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen- …

@birdsite @ayushsharma22 the bird site bot is interpreting my retweets as my own. That's not good...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!